Vi er Ung Norge!

Vi ønsker å bidra til positive aktiviteter og opplevelser for de 57 000
barna som er tilknyttet barnevernet i Norge
Våre sponsorer gjør det mulig for oss å bidra til en positiv, morsom
og opplevelsesrik oppvekst for vanskeligstilte barn og ungdom

Om oss

UngNorge startet som en organisasjon under navnet UngOslo i 2012, da delte vi ut nye klær som vi fikk sponset av Varner-gruppen, Line of Oslo og Nike. Klærne ble rigget opp på en skole èn gang i måneden. Tilbudet ble raskt populært.

Organisasjonen som egentlig skulle være en hobby og en ekstra tjeneste til barnevernsbarna som trengte det, viste seg å være noe som var veldig nødvendig, i hele landet.

Nå, i 2020 har vi flere pop-up shopper og shopper rundt om i landet hvor vi deler ut klær for mellom 25-30 millioner kroner i året. I tillegg til dette kan vi tilby barn og unge-voksne aktiviteter, arbeidstrening, bursdagsfeiringer, eventer og julegaver som vi sender rundt til hele landet, der det er nødvendig.

I jula utstyrer vi politiet med bamser og godteri, vi kaller det bamsepatrulje. Bamsene og godteriet går til barn og unge som blir hentet eller har kontakt med politiet og barnevernsvakten i julen.

Visjon

UngNorge ble startet av Eivin Sundal i februar 2012. Målet med organisasjonen er å:

 • fremme positive aktiviteter for barnevernsbarn og -ungdom
 • bidra til å endre inntrykket av barnevernsbarn fra å være noe negativt til en positiv betegnelse

Eivin var selv barnevernsbarn og tilbrakte sine første levemåneder på Eline spedbarnshjem i Oslo. Etter seks måneder ble han adoptert av familien Sundal på Ormøya i Oslo.

Drevet av et ønske om å gi noe tilbake, etablerte han UngOslo og inngikk et samarbeid med Redningsselskapet og Varnergruppen. Organisasjonen har vokst, skiftet navn til UngNorge og har nå flere lokallag rundt i Norge.

Medieomtale

 • Bilde fra Nettavisen
 • Bilde fra Dagsavisen

Hvem vi er:

Eivin Sundal
Eivin SundalDaglig Leder
t: 92 29 10 00
eivin@ungnorge.no
Lill Alver
Lill AlverAdministrasjon og sponsorer
t: 90 02 32 14
lill@ungnorge.no
Oda Fallentin
Oda FallentinProsjekt/Web, UngNorge
oda@ungnorge.no
Kari-Anne RøislandDaglig Leder Ung Norge Sør
t: 90995774
kari-anne@ungnorge.no
Joakim Gundersen
Joakim GundersenMaritim/Båtansvarlig
t: 41 45 10 11
Ronja Røverdatter Wester
Ronja Røverdatter WesterKaptein, L/S Nøtterøy
t: 46 61 32 29
ronja@ungnorge.no
Fran Sjøtner
Fran SjøtnerLeder UngNorge shop, Bergen
t: 96 82 57 82
fran@ungnorge.no
Shannon Fimreite
Shannon FimreiteFrivilligansvarlig, Bergen
t: 98 13 73 18
post@ungnorge.no
Christian Rochstad
Christian RochstadKaptein, Kystmiljøpatruljebåten Ramirent
t: 45 50 71 36
post@ungnorge.no
Petter Varner Styreleder petter@dressmann.com
Line Jeannette Varner Medlem
Hege Meilstrup Medlem
Eivin Sundal Medlem  eivin@ungnorge.no
Veslemøy Rystad Medlem
Zaineb Al Samarai Medlem

Vedtekter for UngNorge

Vedtatt av stiftelsesmøtet 09.01.2012, og revidert av årsmøtet 02.06.2014.

1 Formål

UngNorge er en organisasjon for barn og ungdom.

UngNorge skal jobbe for å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for barn og unge,  spesielt for dem som ikke har en slik hverdag.

UngNorge er åpen for barn og ungdom uavhengig av etnisk bakgrunn og religion, og  gi mulighet til samarbeid med trossamfunn godkjent i Norge. Alle medlemmer /deltagere står fritt til å delta i aktiviteter disse måtte ha i UngNorge.

Det skal ikke drives forkynnende påvirkning, men opplysning og informasjonsarbeid.

UngNorge skal være en organisasjon som bygger på at man skal ha det gøy med fokus på solidaritet, trygghet, ansvar og ”Ja, vi kan”.

2 Organisatorisk tilknytning

UngNorge er en frittstående organisasjon  uten binding til andre organisasjoner.

3 Medlemmer

Medlemskap i UngNorge er for alle barn og unge samt andre som vil bidra til arbeid for organisasjonen. Medlemskap er gratis for alle under 18 år.

Medlemmer over 18 år betaler avgift bestemt av årsmøtet.

4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan vedkommende  ikke tas opp igjen før forfalt kontingent er betalt.

6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

7 Årsmøte

Årsmøtet er UngNorges høyeste myndighet.  Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av juni og innkalles av styret med 14 dagers varsel med melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Behandle UngNorges årsmelding
 • Behandle UngNorges regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta UngNorges budsjett
 • Velge styremedlem(mer) og valgkomité

9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

10 Styret

UngNorge ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med UngNorges økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere UngNorge utad.

Styret skal bestå av 2 til 6 medlemmer det skal alltid minst være en representant i styret tilknyttet offentlig ungdomsarbeid. Eivin Sundal har rett til å peke ut ett styremedlem til styret så lenge han lever.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

11 Grupper/avdelinger

UngNorge kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. UngNorges styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele UngNorge. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere UngNorge utad uten styrets godkjennelse.

12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

13 Oppløsning

Oppløsning av UngNorge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

13 kan ikke endres av årsmøtet.