Vedtatt av stiftelsesmøtet 09.01.2012, og revidert av årsmøtet 02.06.2014.

1 Formål

UngNorge er en organisasjon for barn og ungdom.

UngNorge skal jobbe for å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for barn og unge,  spesielt for dem som ikke har en slik hverdag.

UngNorge er åpen for barn og ungdom uavhengig av etnisk bakgrunn og religion, og  gi mulighet til samarbeid med trossamfunn godkjent i Norge. Alle medlemmer /deltagere står fritt til å delta i aktiviteter disse måtte ha i UngNorge.

Det skal ikke drives forkynnende påvirkning, men opplysning og informasjonsarbeid.

UngNorge skal være en organisasjon som bygger på at man skal ha det gøy med fokus på solidaritet, trygghet, ansvar og ”Ja, vi kan”.

2 Organisatorisk tilknytning

UngNorge er en frittstående organisasjon  uten binding til andre organisasjoner.

3 Medlemmer

Medlemskap i UngNorge er for alle barn og unge samt andre som vil bidra til arbeid for organisasjonen. Medlemskap er gratis for alle under 18 år.

Medlemmer over 18 år betaler avgift bestemt av årsmøtet.

4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan vedkommende  ikke tas opp igjen før forfalt kontingent er betalt.

6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

7 Årsmøte

Årsmøtet er UngNorges høyeste myndighet.  Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av juni og innkalles av styret med 14 dagers varsel med melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

8 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

9 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

10 Styret

UngNorge ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene og skal:

Styret skal bestå av 2 til 6 medlemmer det skal alltid minst være en representant i styret tilknyttet offentlig ungdomsarbeid. Eivin Sundal har rett til å peke ut ett styremedlem til styret så lenge han lever.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

11 Grupper/avdelinger

UngNorge kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. UngNorges styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele UngNorge. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere UngNorge utad uten styrets godkjennelse.

12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

13 Oppløsning

Oppløsning av UngNorge kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

13 kan ikke endres av årsmøtet.